Palafrugell i Begur.

Ronda Nord

 

Palafrugell i Begur. Finalització de les obres

A finals del mes de juny passat han finalitzat les obres del vial de circumval·lació Ronda Nord de Palafrugell al terme municipal de Begur.

 

Palafrugell i Begur. Inici de les obres

Per encàrrec de l’Ajuntament de Palafrugell portem a terme els treballs de Direcció de les obres del vial de circumval·lació Ronda Nord de Palafrugell al terme municipal de Begur. Els treballs també comprenen el Pla de control de qualitat, el Pla de gestió de residus i la coordinació en matèria de seguretat i salut.

 
Palafrugell i Begur. Aprovació definitiva del Projecte d’obres i del Projecte d’expropiació

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur, en sessió de 26 d’abril de 2016, ha aprovat definitivament el Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell al terme municipal de Begur, així com el corresponent Projecte d’expropiació de l’àmbit. L’acord s’ha publicat al BOPG núm. 89, de 10 de maig de 2016.

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, en sessió de 26 d’abril de 2016, ha aprovat definitivament el Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell als termes municipals de Begur i Palafrugell. L’acord s’ha publicat al BOPG núm. 91, de 12 de maig de 2016.

 
Per a més informació:

Publicació Projecte d’obres i Projecte d’expropiació. Begur. BOPG 89

Publicació Projecte d’obres. Palafrugell. BOPG 91

 

Palafrugell i Begur. Aprovació inicial del Projecte d’obres i del Projecte d’expropiació

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur, en sessió de 5 de gener de 2016, ha aprovat inicialment el Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell al terme municipal de Begur. L’acord d’aprovació inicial del Projecte d’obres ha estat publicat al BOPG núm. 10, de 18 de gener de 2016, i es troba en tràmit d’informació pública.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell, en sessió de 26 de gener de 2016, ha aprovat inicialment el Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell als termes municipals de Begur i Palafrugell. L’acord d’aprovació inicial del Projecte d’obres ha estat publicat al BOPG núm. 31, de 16 de febrer de 2016, i es troba en tràmit d’informació pública.

La Junta de de Govern Local de l’Ajuntament de Begur, en sessió de 19 de gener de 2016, ha aprovat inicialment el Projecte d’expropiació a l’àmbit del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell al terme municipal de Begur. L’acord d’aprovació inicial del Projecte d’expropiació ha estat publicat al BOPG núm. 22, de 3 de febrer de 2016, i es troba en tràmit d’informació pública.

 
Aprovació definitiva de la Modificació puntual del POUM de Begur

En sessió de data 30 de setembre de 2015, la Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha aprovat definitivament la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de l’anella de circumval·lació del nucli de Palafrugell. L’acord ha estat publicat al DOGC de 28 d’octubre de 2015.
 
Per a més informació:

Publicació MP. DOGC 6985

 
Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM de Begur

En data 2 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM a l’àmbit de l’anella de circumval·lació del nucli de Palafrugell, amb l’objectiu de possibilitar l’execució del tram d’aquest vial situat al terme municipal de Begur.

Una vegada finalitzat el període d’informació pública, analitzarem i valorarem les al·legacions rebudes i els informes d’administracions amb competències concurrents, a fi i afecte de continuar la tramitació ambiental i redactar la documentació per a la seva aprovació provisional.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.