Mirades i escales diverses. Criteri i actitud única

 

L’equip d’Interlands® és liderat per l’arquitecte Albert de Pablo, i el formem professionals de disciplines, edats i habilitats molt diverses.

És un equip estricte, imprescindible i molt cohesionat, sorgit de la integració lenta de les habilitats i aptituds de cadascú. Compartim criteris i una actitud comú encaminada a la millora de la qualitat dels llocs on treballem; una actitud rigorosa, sòbria i lleu pel que fa a les transformacions territorials; la capacitat d’innovació i constant adaptació; i una sensibilitat ambiental i social.

A Interlands® el relat del Projecte es trena a partir del llenguatge comú que compartim i conformem tots els membres de l’equip. És la nostra manera d’entendre i de gestionar el treball interprofessional, necessari per a informar, gestionar i projectar a la ciutat i al territori.

Albert de Pablo. Arquitecte urbanista. Màster en Intervenció Ambiental

Dirigeix Interlands®. Dedicat al planejament, l’ordenació i gestió urbana, la intervenció ambiental i el paisatge, així com a l’avaluació econòmica d’actuacions urbanístiques. Consultor en l’àmbit municipal com a assessor en ordenació territorial i urbana.

Joan Josep Murgui. Arquitecte

Dedicat al planejament i la gestió urbanística. Consultor en l’àmbit municipal. Té àmplia experiència en la gestió dels serveis urbanístics i la projectació i direcció d’obres.

Miquel Esteban. Arquitecte tècnic

Dedicat a la definició tècnica de projectes d’edificació, obra civil i urbanització, així com al control de qualitat i de seguretat i salut. Té àmplia experiència en direcció d’obres i en el seu control econòmic.

Jordi Barot. Geògraf. Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat. Màster en Teledetecció i SIG. Postgrau en Hidràulica

Dedicat a l’anàlisi territorial i paisatgística, els sistemes d’informació geogràfica i la gestió de la informació territorial, la planificació de la mobilitat i l’avaluació ambiental de plans i programes.

Núria Miró. Psicòloga social. Màster en Gestió i Intervenció Ambiental

Dedicada a l’anàlisi i la projecció de factors socials en el planejament urbà i territorial. Té àmplia experiència en la gestió de processos de participació social relacionats amb el planejament urbanístic.

Bernat Rossinyol. Arquitecte

Dedicat a treballs de suport tècnic en els àmbits del planejament urbanístic, el disseny urbà i l’ordenació territorial.

  • Josep Maria Llauradó. Advocat
  • Josep Pinós. Enginyer CCP
  • Esther Ferrer. Biòloga
  • Miquel Ferrer. Economista
  • Agustí Jover i Miquel Morell. Economistes

   PROMO. Assessors Consultors S.A.

   Ramon Folch. Dr. en Ciències Biològiques

   ERF. Gestió i Comunicació Ambiental S.L.

   Ole Thorson. Enginyer CCP

   INTRA S.L.

    • Gisela Lorán. Biòloga
    • Marta Ventura. Arquitecta
    • Marina Gràcia. Arquitecta
    • Paco Cabrera. Biòleg
    • Guillem de Pablo. Enginyer tècnic agrícola
    • Bet Gimeno. Enginyera tècnic agrícola
    • Sophie Meyer. Arquitecta
    • Salvador García. Enginyer industrial
    • Marcel Perelló. Topògraf