Santa Eulàlia de Ronçana

POUM

Pla d’ordenació urbanística municipal i Pla de participació

 

Client:  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Data: Aprovació definitiva 2015.
 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 23 d’abril de 2015, ha aprovat definitivament el POUM de Santa Eulàlia de Ronçana..
 

El POUM revisa les Normes Subsidiàries de planejament del municipi, aprovades l’any 1995 i adapta el seu contingut a la legislació vigent en matèria urbanística i a diversos documents ambientals i territorials, entre els quals es troba l’Agenda 21 local.

El creixement del municipi s’ha basat en un model dispers d’ocupació del territori. El POUM proposa reforçar els actuals nuclis urbans mitjançant operacions de millora urbana, afavorint la barreja d’usos, l’habitatge públic, el comerç i els serveis. Millora les connexions entre els barris, acostant equipaments, serveis i activitats, i preveient la reurbanització i redotació, quan convingui, de les antigues urbanitzacions.

El POUM protegeix el mosaic paisatgístic de la vall del Tenes, preservant els espais fluvials, de ribera, agrícoles i forestals. Proposa la delimitació precisa de les zones inundables, i l’ordenació d’aquestes zones en funció del context on es trobin, urbà o no urbanitzat, per tal de garantir la seguretat de les persones i dels béns.
 

Superfície del terme municipal:
1.415,73 ha
Població (2013):
7.042 hab
Habitatges (estimació 2013):
3.170 ut
Sòl urbà:
336,97 ha (23,8%)
Sòl urbanitzable delimitat:
13,92 ha (1,0%)
Sòl urbanitzable no delimitat:
19,48 ha (1,4%)
Sòl no urbanitzable:
1.045,36 ha (73,8%)
Població potencial (estimació 2025):
9.500 – 11.000 hab
Habitatges potencials (estimació 2025):
4.000 – 4.300 ut


Consulta també:
Aprovació definitiva del POUM.

 

+ Info


×

Comentaris tancats.