Eixample oest. Sant Cugat del Vallès

Actuació integral

Client:  Asociación Gestora del Plan parcial de urbanismo del sector Volpelleres-Oest, i Junta de Compensació del Pla parcial del sector format pels àmbits de Can Bellet, Can Canyameres i la Guinardera II

Data:  2002-2007

Els Plans parcials que conformen l’eixample oest de Sant Cugat del Vallès han estat seleccionats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i incorporats al recull de “Bones pràctiques d’arquitectura i urbanisme. 2005” editat pel Col·legi.

Constitueix el nou eixample oest de Sant Cugat, situat entre el casc urbà i l’autopista A-7, ben connectat i accessible, compacte i divers. Per la seva barreja d’usos (residencial de diverses tipologies, oficines, comerç i serveis), per la seva relativa compacitat i per la qualitat del seu espai públic, podrà tenir la consideració de nou centre urbà, complementari del nucli més antic de Sant Cugat. El Pla situa els usos residencials, comercials i serveis urbans en els sòls més elevats topogràficament, protegits de les infraestructures viàries, amb millors vistes i condicions d’assolellament. Els sòls destinats a equipaments comunitaris es situen al voltant d’aquest nucli més dens. Completa el desenvolupament del parc empresarial existent en els sòls que formen la façana de l’autopista A-7, tot preveient una franja de bosc de protecció ambiental acompanyant l’arc de l’autopista A-7, l’eix E-9 dels Túnels de Vallvidrera i la Ronda Nord.

El sector disposarà d’una nova estació de ferrocarril que actuarà d’intercanviador entre la línia de Barcelona-Sabadell de FGC i la futura línia de rodalies Mollet-Papiol de Renfe. El Pla cobreix la Ronda Nord de la ciutat amb l’objectiu de donar continuïtat als teixits urbans existents, i preveu la construcció d’un nou túnel de connexió de la Ronda amb els enllaços al Túnel de Vallvidrera, sense interrompre la xarxa de parcs urbans.

El Pla protegeix i posa en valor el bosc de Volpelleres, integrant-lo a la ciutat. Posa una especial atenció en la qualitat de la urbanització dels espais peatonals i, molt especialment, de la plaça de la futura estació de ferrocarril de FGC. Dissenya una via cívica arbrada connecta els espais lliures situats entorn el turó de Can Bellet i Can Canyameres, els equipaments, el nucli més dens del nou barri i el bosc de Volpelleres.

Consulta també:
Plans parcials urbanístics (AD. 2002): La Guinardera II  |  Volpelleres-Oest
Projectes de reparcel·lació (AD. 2003): La Guinardera II  |  Volpelleres-Oest
Projectes d’urbanització i direcció d’obres (2002-07): La Guinardera II  |  Volpelleres-Oest
Projectes d’urbanització dels parcs i direcció d’obres (2002-07): La Guinardera II  |  Volpelleres-Oest

Superfície dels sectors:
1.186.069 m2
Superfície de zona edificable:
326.386 m2 (27,5%)
Superfície de sistemes:
859.683 m2 (72,5%)
Sòl d’espais lliures:
371.015 m2
Sòl d’equipaments comunitaris:
151.124 m2
Sostre privat màxim:
531.952 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
335.830 m2 st
Sostre mínim comercial:
16.481 m2 st
Sostre màxim d’activitat terciària:
179.641 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
3.352 ut
Població estimada:
10.056 hab
Pressupost total d’urbanització (inclòs l’IVA):
69.692.160 €

+ Info


×

Comentaris tancats.