La Guinardera II. Sant Cugat del Vallès

Projecte de reparcel·lació


Client:  Junta de Compensació del Pla parcial del sector format pels àmbits: Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II

Data:  AD. 2003

Reparcel·la, en la modalitat de compensació bàsica, el sector format pels àmbits de Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II, a Sant Cugat del Vallès. Se situa entre la carretera de Sant Cugat a Rubí i l’arc que forma l’autopista A-7, i l’autovia E-9 divideix el sector en dues parts. Es troba a ponent del sector Volpelleres-Oest, que es desenvolupa en paral·lel.

Les parcel·les resultants es valoren en funció del seu aprofitament i ús urbanístic (habitatge i terciari-comercial), mitjançant l’aplicació de coeficients d’homogeneïtzació. En la mesura que una part del sector formava part de l’àmbit del PAU de La Guinardera-Can Canyameres de 1990, s’incorpora la liquidació definitiva dels imports avançats en concepte d’obres estructurants i de connectivitat exterior del sector.

Consulta també:
Eixample Oest de Sant Cugat del Vallès (2002-07).
Pla parcial urbanístic (AD. 2002).
Projecte d’urbanització i direcció d’obres (2002-07).
Projecte d’urbanització dels parcs i direcció d’obres (2002-07).

Superfície del sector:
742.282 m2
Superfície de finques aportades (sòls privats):
728.192 m2
Nombre de finques aportades (sòls privats):
123 ut
Superfície de zones edificables:
207.214 m2
Nombre de parcel·les resultants:
81 ut
Sostre privat màxim:
355.673 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
215.431 m2 st
Sostre mínim comercial:
12.956 m2 st
Sostre màxim d’activitat terciària:
127.286 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
2.150 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
157 ut
Cost d’indemnitzacions:
1.787.111 €
Liquidació PAU 1990:
4.630.610 €
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
38.338.717 €

+ Info


×

Comentaris tancats.