Volpelleres-Oest. Sant Cugat del Vallès

Projecte de reparcel·lació


Client:  Junta de Compensació del Pla parcial del sector Volpelleres-Oest

Data:  AD. 2003

Reparcel·la, en la modalitat de compensació bàsica, el sector Volpelleres-Oest, a Sant Cugat del Vallès. Se situa a l’est del sector format pels àmbits de Can Bellet, Can Canyameres i la Guinardera II, que es desenvolupa en paral·lel. La línia de ferrocarril de FGC de Sant Cugat-Sabadell divideix el sector en dues parts.

Les parcel·les resultants es valoren d’acord amb el seu aprofitament i ús urbanístic (residencial i terciari-comercial). A tots els propietaris amb dret a adjudicació se’ls ha adjudicat la mateixa proporció de sostre residencial i terciari, de manera que només es compensen en metàl·lic les petites diferències d’adjudicació, per escreix o defecte. Únicament s’ha adjudicat en proindivís en els casos que el dret del propietari no arriba a donar-li dret a l’adjudicació d’una parcel·la mínima, tot atenent al criteri d’integrar en cada cas el menor nombre possible de titulars.

Consulta també:
Eixample Oest de Sant Cugat del Vallès (2002-07).
Pla parcial urbanístic (AD. 2002).
Projecte d’urbanització i direcció d’obres (2002-07).
Projecte d’urbanització dels parcs i direcció d’obres (2002-07).

Superfície del sector:
440.489 m2
Superfície de finques aportades (sòls privats):
428.937 m2
Nombre de finques aportades (sòls privats):
41 ut
Superfície de zones edificables:
119.427 m2
Nombre de parcel·les resultants:
48 ut
Sostre privat màxim:
176.279 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
120.399 m2 st
Sostre mínim comercial:
3.525 m2 st
Sostre màxim d’activitat terciària:
52.355 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
1.203 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
136 ut
Cost d’indemnitzacions:
196.143 €
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
25.775.998 €

+ Info


×

Comentaris tancats.