La Guinardera I. Sant Cugat del Vallès

Projecte d'urbanització dels parcs

Client:  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Data:  1991

Desenvolupa les determinacions del Pla parcial del sector La Guinardera I per a l’ordenació dels parcs i les zones verdes de l’àmbit del Pla.

Protegeix la riera de La Guinardera, incloent-la dins el sistema de parcs i preservant l’arbrat existent. Ordena les zones verdes d’acord amb un model de gran parc extensiu que ocupa la totalitat del sector. Es diferencien cinc zones de vegetació, d’acord amb la seva localització dins de l’àmbit: bosc perennifoli, pradera, arbreda caducifòlia, bosc de ribera i àrea central. Les plantacions s’alimenten de l’aigua de reg que prové de l’estany que es forma per regular la recollida d’aigües de la riera de La Guinardera.

El bosc de fulla persistent, propi del Vallès, actua com a bosc perimetral de protecció i redueix els nivells de soroll a l’interior del parc. Les praderes es formen a base prats resistents i s’acompanyen d’arbres aïllats o en petits grups. A l’arbreda predomina la plantació en massa d’arbrat de fulla caduca i arbres de ribera en plantació de devesa. El bosc de ribera es situa en les zones més baixes del sector, prop de la riera i de l’estany de La Guinardera, amb plantació pròpia dels ambients humits del Vallès. A l’àrea central s’utilitzen arbres caducifolis de caràcter urbà, disposat de forma regular en les voreres i en els boulevards.

Superfície del sector:
628.478  m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
143.130 m2
Cost d’execució material (inclòs l’IVA):
3.174.456 €

+ Info


×

Comentaris tancats.