Les Guilleries. Viladrau

Projecte d'urbanització

Client:  Heretat Les Guilleries, S.A.

Data:  2003-2005

Defineix les obres d’urbanització per al desenvolupament del sector Les Guilleries, situat al nord-oest del nucli urbà de Viladrau, entre els espais naturals protegits del Parc Natural del Montseny i l’Espai natural Guilleries-Savassona.

El sector està travessat per un torrent que el divideix en dos àmbits d’actuació diferenciats. L’àmbit del Projecte d’urbanització és el situat a llevant del torrent i a tocar del sector de sòl urbà de La Guineu. El Projecte garanteix la continuïtat de la trama viària amb la urbanització de La Guineu, respectant al màxim les seccions, alineacions i rasants dels trams ja existents. Concreta l’execució de la xarxa viària, el condicionament dels espais lliures, així com les característiques i el traçat de les xarxes de serveis d’abastament i sanejament d’aigua, subministrament elèctric i de gas, i enllumenat públic.

Consulta també:
Pla parcial urbanístic (AD. 2004).

Superfície del sector:
240.058 m2
Superfície de zones edificables:
66.410 m2
Superfície de zona de protecció forestal:
77.512 m2
Superfície de sòls de cessió:
96.136 m2
Superfície de sistema viari:
19.374 m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
48.024 m2
Sostre privat màxim:
25.095 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
21.495 m2 st
Sostre màxim hoteler, comercial i de serveis:
3.600 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
158 ut
Nombre màxim de cambres hoteleres:
40 ut
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
2.746.547 €

+ Info


×

Comentaris tancats.