Sabadell.

Ordenació urbanística del sector Artèxtil

 

Aprovació definitiva del Pla de millora urbana del sector Artèxtil

Per acords de la CTUB, en sessions de 15 de desembre de 2016 i de 8 de juny de 2017, s’ha aprovat definitivament el Pla de millora urbana (PMU) del sector Artèxtil. L’edicte ha estat publicat al DOGC núm. 7421, de 27 de juliol de 2017.
 
Per a més informació: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 
Aprovació provisional del Pla de millora urbana del sector Artèxtil

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió de 30 de juny del 2016, ha aprovat provisionalment el Pla de millora urbana (PMU) del sector Artèxtil. L’Ajuntament de Sabadell ha tramès el Pla de millora urbana a la CTUB per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.

 
Aprovació definitiva de la Modificació puntual del PGMOS al sector Artèxtil

En data 26 de maig del 2016, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament la “Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell de l’àmbit discontinu format per l’Illa d’Artèxtil S.A. i una parcel·la de dotacions comunitàries situada a l’avinguda d’Egara”. L’acord d’aprovació difinitiva ha estat publicat al DOGC núm. 7157, de 7 de juliol de 2016.
 
Per a més informació: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 
Verificació del Text refós de la Modificació puntual del PGMOS al sector Artèxtil

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió de 28 de gener del 2016, ha acordat la verificació del Text refós de la “Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell de l’àmbit discontinu format per l’Illa d’Artèxtil S.A. i una parcel·la de dotacions comunitàries situada a l’avinguda d’Egara”. El Text refós incorpora les prescripcions de l’acord del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 14 de juliol de 2014.

L’Ajuntament de Sabadell ha tramès el Text refós a la CTUB per a la seva tramitació i aprovació, si s’escau.

 
Aprovació provisional de la Modificació puntual del PGMOS al sector Artèxtil

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió de 4 de febrer del 2014, ha aprovat provisionalment la “Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell de l’àmbit discontinu format per l’Illa d’Artèxtil S.A. i una parcel·la de dotacions comunitàries situada a l’avinguda d’Egara”.

 
Aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector Artèxtil

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell, en data 31 de gener de 2014, ha aprovat inicialment el Pla de millora urbana (PMU) del sector Artèxtil, al centre de la ciutat.

Els objectius del PMU del sector Artèxtil són els següents:

  • Transformar els usos industrials actuals en usos mixtes, d’habitatge, terciari, equipaments públics i espais lliures.
  • Estructurar la trama urbana i millorar la qualitat ambiental, mitjançant una reserva proporcionada d’espais lliures que configuri nous llocs d’estada i nous recorreguts.
  • Conservar la part d’edificació protegida pel PEPPS, com un referent significatiu per al conjunt de la ciutat, possibilitar la seva rehabilitació i dotar-la de nous usos.
  • Garantir l’adequació volumètrica de les noves edificacions al paisatge urbà de l’entorn, així com a les característiques dels elements patrimonials existents.
  • Obtenir els sòls destinats als sistemes d’espais lliures i equipaments comunitaris, com a cessions lliures i gratuïtes, urbanitzats a càrrec dels promotors.
  • Assolir la barreja d’usos urbans per tal de complementar l’ús d’habitatge, predominant al barri, i destinar un 30% del nou sostre residencial per a la construcció d’habitatges en règim protegit.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.