Santa Eulàlia de Ronçana.

Catàleg de masies i cases rurals

 

 
Catàleg de masies i cases rurals. Aprovació provisional

En sessió de 19 d’octubre, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha aprovat provisionalment, per unanimitat, el Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

El Pla incorpora el contingut dels informes emesos per les administracions sectorials en motiu de la seva aprovació inicial, així com les propostes de les al·legacions formulades en el període d’informació pública que han estat estimades.

La documentació del Pla es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.

 
Catàleg de masies i cases rurals. Informació pública de l’aprovació inicial

Una vegada finalitzat el període d’informació pública posterior a l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, hem valorat les al·legacions presentades i els informes de les administracions sectorials rebuts, amb l’objectiu de preparar la documentació per a la seva aprovació provisional.

 

Catàleg de masies i cases rurals. Aprovació inicial

El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en sessió de 26 de maig de 2016, ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi. El Pla especial té per objectiu la conservació i recuperació del patrimoni construït, i la regulació de les condicions d’ordenació i d’edificació, així com dels usos que hi són permesos.

Per a cada masia o casa rural, el Pla especial defineix:

  • El tractament de la volumetria original i el tipus d’intervencions admeses.
  • Les possibilitats d’ampliació i de divisió horitzontal.
  • L’ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis urbanístics.
  • Els usos i les activitats permeses.
  • Altres disposicions particulars.

L’acord del Ple de l’Ajuntament s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 8 de juny de 2016. El Pla especial s’ha sotmès al període d’informació pública durant un termini de tres mesos.

 
Per a més informació:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Notícia

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Enllaç al Pla especial

Publicació. BOPB

 

Catàleg de masies i cases rurals de Santa Eulàlia de Ronçana

Hem rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de redactar el Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de rehabilitació, que cal preservar en tant que components de l’estructura territorial del municipi, pel seu interès arquitectònic, històric, ambiental, paisatgístic o social.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.