Súria.

Avanç de POUM

 

Informació pública de l’Avanç del POUM de Súria

El mes de juny hem lliurat a la Diputació de Barcelona el document d’informe relatiu a la informació pública de l’Avanç del POUM de Súria i del Document inicial estratègic. El document analitza i valora els suggeriments presentats per la ciutadania i els informes rebuts de les administracions amb competències sobre el territori, amb l’objecte de confirmar o ajustar els criteris generals de l’Avanç per a l’elaboració de la documentació del POUM per a la seva aprovació inicial.
 

Vist-i plau de la Comissió Territorial d’Urbanisme a l’Avanç de POUM de Súria

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del passat 28 d’abril, ha donat el vist-i-plau a l’Avanç de POUM de Súria.

Una vegada finalitzat el període d’informació pública de l’Avanç de POUM, estem valorant els suggeriments rebuts i els informes que han emès les administracions i els organismes amb competències sobre el territori, entre els quals l’informe urbanístic i territorial del Servei Territorial d’Urbanisme i el document d’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic.
 

Per a més informació: Ajuntament de Súria

 
Aprovació de l’Avanç de POUM de Súria

El Ple de l’Ajuntament de Súria, en sessió del passat dia 22 de desembre de 2015, ha aprovat per unanimitat l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i el Document inicial estratègic, juntament amb el Programa de participació ciutadana a aplicar al llarg del procés de tramitació del POUM.

Una vegada aprovat l’Avanç de POUM de Súria i publicat l’acord d’aprovació en els diaris oficials, s’ha iniciat el corresponent període d’informació pública, durant el qual es poden presentar suggeriments i es sol·liciten els informes preceptius de les administracions i organismes competents.

D’acord amb el Programa de participació ciutadana, el dijous 14 de gener s’ha realitzat un acte públic de presentació de les propostes de l’Avanç de POUM i s’ha elaborat una exposició informativa amb panells explicatius de resum de l’Avanç, que s’ha instal·lat al vestíbul de l’Ajuntament.

 
Els anuncis sobre la informació pública de l’Avanç de POUM de Súria i del Document inicial estratègic i sobre l’aprovació del Programa de participació ciutadana del POUM han estat publicats al DOGC de 4 de febrer de 2016 i al BOPB de 8 de febrer de 2016:

DOGC. Informació pública de l’Avanç de POUM
DOGC. Aprovació del Programa de participació ciutadana del POUM

BOPB. Informació pública de l’Avanç de POUM
BOPB. Aprovació del Programa de participació ciutadana del POUM

 

Per a més informació: Ajuntament de Súria

 

Inici dels treballs de l’Avanç de POUM de Súria

Per encàrrec de la Diputació de Barcelona hem iniciat els treballs per a l’elaboració de l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Súria. Representa l’inici del procés per a la redacció i tramitació del futur POUM, que revisarà el planejament general vigent al municipi. Un cop aprovat definitivament, el POUM serà l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal.

L’Avanç de POUM defineix les línies estratègiques i els criteris urbanístics i territorials per a la futura ordenació de Súria, dins del marc jurídic establert per la legislació urbanística i sectorial vigent, i en coherència amb el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals i el Pla director urbanístic del Pla del Bages.

El dimarts 15 de setembre va tenir lloc un acte públic de presentació de l’inici dels treballs, a la Casa de la Vila.

 

Altres treballs realitzats per l’equip d’Interlands a Súria:

2003. Normes subsidiàries de planejament
2001. Auditoria ambiental municipal
1997. Impacte ambiental i paisatgístic de la variant a la carretera C-1410

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.